Byggarbetsmiljösamordnare planering, projektering

BAS P

VAD STÅR BAS P FÖR?

BAS är en förkortning utav byggarbetsmiljösamordnare och enligt arbetsmiljölagen så ska beställaren av ett bygg- eller anläggningsarbetet (byggherren) utse en byggarbetsmiljösamordnare för planering- och projekteringsskedet och en byggarbetsmiljösamordnare för utförandefasen. BAS P är alltså den byggarbetsmiljösamordnare som är utsedd för planering- och projekteringsskedet. BAS U är byggarbetsmiljösamordnaren för utförandefasen.


VEM KAN VARA BAS P

Byggarbetsmiljösamordnaren kan vara antingen en fysisk eller juridisk person och kravet är att BAS antingen ska ha eller förfoga över personer som har den erfarenhet, kunskap och kompetens som krävs för att kunna utföra BAS:ens arbetsuppgifter. I föreskriften Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) så regleras vilka kunskaper och erfarenheter som en BAS P och BAS U ska ha.


KOMPETENS HOS BAS P

Som BAS P så behöver man åtminstone ha goda kunskaper om innehållet i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen samt följande AFS:ar:

 • Föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete.
 • Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Föreskrifterna om belastningsergonomi.
 • Föreskrifterna om arbetsplatsens utformning.
 • Föreskrifterna om stegar och arbetsbockar.
 • Föreskrifterna om ställningar.
 • Föreskrifterna om asbest.
 • Föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.

Utöver dessa så kan ytterligare kunskaper behövas beroende på vilka risker som förekommer i arbetet. Vi rekommenderar goda kunskaper om följande föreskrifter:

 • Föreskrifterna om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar.
 • Föreskrifterna om användning av lyftanordningar och lyftredskap.
 • Föreskrifterna om maskiner och andra tekniska anordningar.
 • Föreskrifterna om användning av arbetsutrustning.
 • Föreskrifterna om bultpistoler.
 • Föreskrifterna om spikpistoler.
 • Föreskrifterna om buller.
 • Föreskrifterna om vibrationer.
 • Föreskrifterna om kvarts.


Utöver detta så behöver BAS P ha:

 • Erfarenhet av utförande av byggnads- och anläggningsarbete.
 • Erfarenhet från arbete med samordning, ledning eller styrning av byggprojekt (viktigt för överblicken).
 • Erfarenhet av projektering.


Storleken och karaktären på det byggprojekt som ska samordnas är avgörande för hur omfattande erfarenhet som behövs


KOMPETENSEN HOS BAS P SKA KUNNA STYRKAS

Byggarbetsmiljösamordnarens kvalifikationer eller kvalifikationer för personal hos en byggarbetsmiljösamordnare kan när det gäller utbildning styrkas genom intyg över genomgången utbildning och, när det gäller kompetens och erfarenhet, genom intyg från tidigare eller nuvarande arbetsgivare. Det finns många företag som utbildar BAS P och vi föreslår ett av de mer specialiserade som t.ex. BASUTBILDNING.SE Många beställare ställer ännu högre krav ån en basutbildning på den som ska agera BAS P, man kräver att den som ska vara BAS P är certifierad.


CERTIFIERING AV BAS P

Byggarbetsmiljösamordnare certifieras t.ex. hos KIWA efter prövning enligt kraven i Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare.

Certifikat kan utfärdas för nivåerna N (normal) och K (kvalificerad). För att erhålla certifikat för BAS P/U skall visas att tillräckliga kvalifikationer finns beträffande:

 • Allmän teknisk kunskap m.m.
 • Erfarenhet av praktiskt arbete.
 • Lämplighet för uppgiften.


ARBETSMILJÖPLAN


En utav de arbetsuppgifter som BAS P brukar utföra är att ta fram en Arbetsmiljöplan, eller AMP. En arbetsmiljöplan är ett styrdokument som ska visa hur ni arbetar med arbetsmiljön på er byggarbetsplats. Ni använder er av en arbetsmiljöplan för att skapa en tryggare och säkrare arbetsplats. Syftet med arbetsmiljöplanen är att identifiera de olika riskfyllda arbetsmomenten som finns i byggprojektet och hitta metoder för att hantera dess riskfyllda arbetsmoment så säkert som det bara går.


När ska det upprättas en arbetsmiljöplan?


Ni behöver ha en arbetsmiljöplan om ni ska utföra ett bygg- eller anläggningsarbete. T.ex. om ni ska bygga en byggnad, riva en byggnad, bygga om, renovera, installera eller underhålla en byggnad eller anläggning och detta projekt som uppfyller en eller flera utav nedanstående punkter.

arbetet kommer att pågå mer än 30 arbetsdagar och det vid något tillfälle kommer att vara mer än 20 personer sysselsatta

det totala antalet persondagar överstiger 500

något arbete under ”arbeten med särskild risk” nedan kommer att utföras eller ytterligare risker i arbetet uppkommer vid riskbedömningen

om arbetet skall utföras på plats där annan verksamhet pågår samtidigt, exempelvis renovering med kvarboende, renovering av lokaler där ordinarie verksamhet pågår, nybyggnad i direkt anslutning till plats där ordinarie verksamhet pågår.


De arbeten med särskild risk som nämns i punkt 3 är:


 • Arbete med risk för fall
 • Arbete med risk att begravas under jordmassor eller sjunka ned i lös mark.
 • Arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen
 • Arbete med risk för exponering för joniserande strålning.
 • Arbete i närheten av högspänningsledningar.
 • Arbete som medför drunkningsrisk.
 • Arbete i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord.
 • Arbete som utförs under vatten med dykarutrustning.
 • Arbete som utförs i kassun under förhöjt lufttryck.
 • Arbete vid vilket sprängämnen används.
 • Arbete med lansering, montering eller nedmontering av tunga byggelement
 • Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik.
 • Rivning av bärande konstruktioner eller konstruktioner innehållande hälsofarliga material eller ämnen


Utifrån de ovanstående punkterna så kan vi konstatera att ni kommer behöva en arbetsmiljöplan för de allra flesta fall då ett bygg- eller anläggningsarbete utförs.


Vem ansvarar för att framställa arbetsmiljöplanen?


Eftersom er AMP ska vara klar och finnas tillgänglig på era byggnads- och anläggningsarbetsplatser när det praktiska arbetet börjar så är det er BAS P som upprättar och utformar er arbetsmiljöplan, utifrån vad AFS 1999:3 anger.

I vidare skede om och när det sker förändringar i projektet så är det BAS U som ansvarar för att hålla er AMP uppdaterad och att den är aktuell till de förutsättningar och tillvägagångsätt ni använder er av.
Vidare så ansvarar även BAS U för att er AMP finns tillgänglig på byggarbetsplatsen och att alla som arbetar vet var den finns, så de kan ta del av den.

Det övergripande ansvaret ligger hos byggherren för er arbetsmiljöplan men fördelningen av uppgifterna ligger hos BAS P / U.


Vad ska en arbetsmiljöplan innehålla?


I en arbetsmiljöplan ska det finnas:


 • Regler som tillämpas för bygg och anläggningsarbeten.
 • Hur skydds och arbetsmiljöarbetet bedrivs på arbetsplatsen.
 • Tidsplanering för de olika arbetsmomenten.
 • Beskrivning och åtgärder för att flera entreprenörer ska kunna bedriva sina verksamheter samtidigt på plats utan att medföra risker för varandras arbeten.

Slutligen vill vi bara tillägga att påminna er om att varje byggarbetsplats är unik och att ni därför inte ska använda er av gamla AMP till tidigare projekt, då det lätt kan leda till olyckor eller ohälsa utifrån att arbetsmiljöplanen inte varit specifik för just detta projekt.

Gör era arbetsmiljöplaner lättförstådda, så att alla kan och kommer förstå den. Samverka med berörda på ert byggarbete för att få god kännedom om de olika momenten längst vägen och vidare kunna ha mycket goda åtgärds och handlingsplaner för hur ni ska kunna minimera och arbeta säkrare runt de riskfyllda arbetsuppgifterna.


Här kan du ladda ner en Arbetsmiljöplan.

 

NÄR BEHÖVER MAN HA EN BAS P?

När man utför ett bygg- eller anläggningsarbete ska byggherren utse en BAS P

Styrs inte av storlek på projekt. BAS P ska alltid finnas vid ett bygg- eller anläggningsarbete

Bygggherren utser en läplig BAS P vars kunskaper ska kunna styrkas

bas p vid vägarbete

GER EN BAS P- UTBILDNING MIG RÄTT KOMPETENS


Det enkla svaret på den frågan är tyvärr nej. För att på ett bra sätt kunna utföra arbetsuppgifterna som faller in på BAS P så behöver man själv ha bredare kunskap, alternativt förfoga över personer med en bredare kunskap. Beroende på projektet komplexitet så kommer det ställas olika krav på den som ska verka som BAS P så BAS P- utbildningen ska ses som en grund att bygga vidare ifrån. T.ex. kan den som projekterarr elektriska anläggningar behöva känna till riskerna med el och därför kan vara i behov av utbildningar som t.ex. ELBAM - Bättre Arbetsmiljö EL, Instruerad Person eller en vanlig BAM - Bättre Arbetsmiljö utbildning. Ska man arbeta på väg kan kravutbildningen Arbete på Väg 1.1, 1.2, 1.3 var viktiga att ha gått.

 
 
 
 
 

Vårt Nätverk


Gå en utbildning för BAS P och U hos oss. Vi utbildar byggarbetsmiljösamordnare för planering, projekteing och utförande.

Basutbildning.se är en del utav AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL och vi erbjuder ett brett utbud av arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar. AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL erbjuder öppna utbildningar på ett 30- tal orter i landet och företagsanpassade varhelst ni önskar. Naturligtvis också via ZOOM och Teams.

Tillsammans med våra samarbetspartners så erbjuder vi också utbildningar utanför arbetsmiljöområdet t.ex. utbildning i spendanalys, avtalsuppföljning och upphandling samt ledarskapsutbildningar som Att Leda Andra Utan Att Vara Chef eller Ny Som Chef. Vill ni fördjupa era kunskaper inom entreprenadjuridik så kan vi vara behjälpliga med det.